Условия за ползване на сайт WWW.SILISTRA.ONLINE

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Чл.1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „АРТ МУЛТИМЕДИА – ЛЮБА ИВАНОВА“ ЕТ, гр.Силистра, ул.“Москва“ 59, ЕИК 205546140, МОЛ Люба Иванова Иванова и Посетителите на сайта www.silistra.online (наричани по-долу за краткост Страниците).

Чл.2. Страниците предоставят на Посетителите систематизирана информация за действащи фирми в цяла област Силистра. Фирмата не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи поради изпълнение от страна на Посетителите на съвети или насоки, съдържащи се в публикуваните на Страниците материали.

Чл.3. Всички публикации в Страниците са интелектуална собственост и не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без изричното писмено съгласие, включително не могат да бъдат копирани части от тях в блогове или сайтове на трети лица. Не се разрешава използването на съдържанието на Страниците или части от тях чрез визуализация или внасяне чрез frame в друг сайт. Препращането към материали в Страниците от други сайтове е допустимо, ако препращането е позовано на името на сайта.

Чл.4. Всички данни от форми за комуникация в Страниците са подчинени на мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни. Не се изисква регистрация за използване на Страниците от Посетителите.

Чл.5. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни, за което ще бъдат уведомени по подходящ начин всички Посетители на Страниците. Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Страниците от момента на обявяването им.

Чл.6. Запазено е фирменото право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да се прекрати или ограничи достъпа до Страниците или част от съдържанието му на Посетители, които го използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или в случаи на нарушаване на правата на интелектуална собственост на фирмата.

Чл.7. Посетителите на Страниците се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на фирмата при използването на Страниците и съдържащите се в тях материали.

Чл.8. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл.9. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Страниците на 01 Януари 2017 г.

 
 

Последно обновена на 07.05.2019 г. в www.silistra.online